VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REDOSY-CZ s.r.o. OD 1.8.2015

IČ: 041 58 580, sídlem: Velká Bíteš - Jindřichov 16, PSČ 595 01


1. Rozsah a platnost obchodních podmínek

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách zboží ze sortimentu společnosti REDOSY-CZ s.r.o. (dále jen jako „prodávající“) třetím osobám (dále jen jako „kupující) vznikající na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy nebo samostatné Kupní smlouvy (dále také jako „Smlouva“).

1.2 Jednotlivá ustanovení uzavřených Smluv se použijí na sjednané obchodní případy mezi prodávajícím a kupujícím přednostně před těmito VOP. Uzavřením Smlouvy odkazující na VOP je prodávající i kupující považují za nedílnou součást uzavírané Smlouvy. Pro Rámcovou kupní smlouvu odkazující na tyto VOP upravující podmínky či určité smluvní meze pro dílčí kontrakty sjednávané na jejím základě (dále jen „Rámcová smlouva“) platí, že prodávající i kupující považují tyto VOP za nedílnou součást nejen Rámcové smlouvy, ale i jednotlivých realizačních smluv uzavíraných na jejím základě, ledaže by mezi stranami bylo ujednáno jinak.

1.3 Právní vztahy vznikající ze Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím neupravené Smlouvou ani těmito VOP se řídí českým právem.

2. Vznik kupní smlouvy

2.1 Kupující podnikatel předkládá v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy s prodávajícím doklady o své právní subjektivitě, svém oprávnění podnikat (právnická osoba kopii výpisu z OR ne starší 3 měsíců, fyzická osoba příslušné živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění, občanský průkaz), jakož i osvědčení o registraci plátce daně, a je si vědom své povinnosti tyto údaje průběžně aktualizovat.

2.2 Jednotlivé Kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávané v návaznosti na Rámcovou smlouvu jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, poštou, e-mailem nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího či kupujícího.

2.3 Závazná objednávka kupujícího by měla obsahovat:

> identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení či obchodní firmu, bydliště, sídlo či místo podnikání, rodné číslo nebo IČ, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon na kupujícího a jeho email,

> přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,

> způsob dodání zboží (osobní odběr, dobírka, doprava zajištěná prodávajícím, doprava zajištěná kupujícím atd.)

> požadovaný termín dodání zboží

> číslo objednávky, datum a podpis objednávky s čitelným uvedením jména, popř. funkce podepisující osoby.

Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata.

2.4 Písemným přijetím závazné objednávky kupujícího prodávajícím je uzavřena platná Smlouva.

2.5 V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

2.6 Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to některým ze způsobů uvedených v čl. 2.2 těchto VOP, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu či nedošlo k odeslání nebo předání objednaného zboží kupujícímu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka přijatá prodávajícím dle čl. 2.4 těchto VOP považována smluvními stranami za závaznou, a tedy za platnou kupní smlouvu.

3. Práva a povinnosti stran Smlouvy

3.1 Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně (v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě) a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, což písemně potvrdí, a včas za něj zaplatit kupní cenu dle předem sjednané podmínky (splatnost, forma úhrady).

4. Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

4.1 Místem dodání zboží je sídlo či místo podnikání kupujícího, pokud není smlouvou stanoveno jinak.

4.2 Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího nebo okamžik, kdy si kupující převzal zboží v místě podnikání prodávajícího či v místě dojednaném Smlouvou nebo kdy mu bylo toto převzetí umožněno prodávajícím.

4.3 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.

4.4 V případě, že si zboží přebírá přímo kupující v místě podnikání prodávajícího, potvrzuje jeho převzetí na dodacím listu, který obsahuje hůlkově vyplněné jméno a příjmení přebírající osoby, její podpis, datum převzetí a viditelný otisk razítka kupujícího či číslo občanského průkazu přebírající osoby.

4.5 Dodací list by měl dále obsahovat označení prodávajícího, jakož i konkrétní osoby předávající zboží, množství a druh předávaného zboží, funkci osoby předávající a přebírající a uvedení oprávnění k příslušnému úkonu, případné vyznačení vad předávaného zboží zjištěných dle následujících odstavců.

4.6 Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle ust. § 2121 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen jako „OZ“), a případně vady zjištěné při vynaložení odborné péče řádného hospodáře oznámit prodávajícímu e-mailem či faxem bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, nejpozději však do 3 pracovních dnů, k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.

4.7 V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce nebo samotným prodávajícím je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním či dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list či dodací list a sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně převzetí zboží odmítnout jako celek, následně pak ve lhůtě do 3 pracovních dnů o této skutečnosti informovat prodávajícího (v případě dodání objednaného zboží přímo prodávajícím informuje kupující prodávajícího osobně v místě předání zboží).

5. Dodací lhůty

5.1 Pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak, bude kupujícímu zboží v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě dodáno zboží v termínu, na kterém se prodávající s kupujícím dohodnuli před přijetím závazné objednávky.

5.2 Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem, je však povinen o tom v přiměřené lhůtě informovat předem kupujícího.

5.3 Prodávající může v závislosti na dodatečné dohodě s kupujícím dodat zboží po částech a kupující je povinen takové částečné plnění přijmout.

5.4 Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 8.2 těchto VOP tím není dotčeno.

6. Kupní cena

6.1 Kupní cena zboží je stanovena prodávajícím v Cenové nabídce.

6.2 Ceny zboží v Cenové nabídce jsou uváděny bez DPH. Rozhodnou cenou je cena uvedená ve faktuře.

6.3 Mimo kupní ceny je na faktuře zvlášť uvedená cena obalů užitých v souladu s čl. 10 těchto VOP.

7. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

7.1 Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. ceny dopravy a nadstandardního balení zboží:

a) platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího či k rukám prodávajícího při převzetí zboží přímo od prodávajícího ve sjednaném místě dodání,

b) platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c) platbu na dobírku při doručení zboží na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce nebo,

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

7.2 Při objednávkách nad 15 000,-Kč bez DPH je vyžadována zálohová platba ve výši 30 % z celkové výše objednávky (na základě vystavené zálohové faktury).

7.3 Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího. Za okamžik zaplacení kupní ceny se v případě placení v hotovosti nebo prostřednictvím poštovní poukázky považuje datum převzetí příslušné částky prodávajícím.

7.4 Faktura či zálohová faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, výši ceny za dopravu, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

7.5 Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, pokud se jedná o nestandardní zboží či zboží upravované dle přání kupujícího, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví zálohovou fakturu, jakožto výzva k platbě předem. Po uhrazení zálohové faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována, avšak doba dodání se prodlužuje o dobu od doručení zálohové faktury kupujícímu do připsání platby na účet prodávajícího.

7.6 Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek, vyjma případů popsaných v čl. 10 VOP:

a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti plnění prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží,

b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná.

7.7 Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami. Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu).

7.8 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.

7.9 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

7.10 Pokud není jinak upravena doba splatnosti vystavených faktur rámcovou smlouvou, je nutné fakturu uhradit bez prodlení do 30 dnů od vystavení faktury, pokud není dohodnuto jinak.

8. Sankce a zrušení Smlouvy

8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

8.2 V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delší než 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud zcela nezaplaceného zboží a v souvislosti s tím vzniklých nákladů.

8.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou závazků vůči prodávajícímu je prodávající rovněž oprávněn přerušit dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po dobu takového přerušení není prodávající v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s úhradou závazků vůči prodávajícímu se termín dodání zboží prodlužuje.

8.4 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne. Pokud si kupující přes skutečnost, že je mu to prodávajícím umožněno, nepřevezme zboží ani do 30 dnů od termínu dodání, je prodávající oprávněn požadovat od 31. dne prodlení náklady za skladování ve výši 0,05% z ceny nepřevzatého zboží za každý i započatý den prodlení.

8.5 Kterákoliv ze smluvních stran je před poskytnutím byť částečného plnění oprávněna Smlouvu zrušit, s tím, že je povinna zaplatit druhé smluvní straně odstupné ve výši 50 % Smlouvou sjednané kupní ceny s DPH. Účinky zrušení Smlouvy nastávají doručením písemného odstoupení a připsáním odstupného na účet druhé smluvní strany.

9. Vrácení zboží

9.1 Kupující je oprávněn vyměnit či vrátit bezvadné zboží v originálním balení jen na základě dohody s prodávajícím, přičemž kupující je povinen uhradit náklady na dopravu s tím spojené. Načatá balení, speciální výrobky, jakož i výrobky, které nejsou vedeny v běžném sortimentu prodávajícího, nemohou být vyměněny ani vráceny.

10. Obaly

10.1 Pro přepravu, manipulaci a skladování zboží používá prodávající takové obaly, které při dodržení přiměřeného zacházení zamezí poškození dodávaného zboží (dále jen „obaly“). Pokud si kupující v závazné objednávce, na jejímž základě je uzavřena Smlouva, nevymíní zvláštní způsob balení, je zboží baleno obvyklým způsobem a druh obalu je proto obvyklý pro daný typ výrobku, dané množství a dojednaný způsob přepravy.

10.2 Při přepravě, manipulaci a skladování zboží je nutné chránit veškeré zboží a expediční obaly proti vodě, nadměrné vlhkosti a dalším atmosférickým vlivům.

10.3 Prodávající vykupuje zpět pouze ty obaly, které byly dodány s jím dodaným zbožím.

10.4 Lhůta pro výkup obalů je maximálně 11 měsíců od dodání zboží, s nímž byly obaly dodány. Po uplynutí této lhůty již nelze obaly vykoupit.

10.5 Obaly je nutné vracet nepoškozené a čisté, nesmí být přeznačovány. A kupující je povinen vždy uvádět číslo či označení faktury, na níž byly obaly společně se zbožím fakturovány.

10.6 Vyúčtování výkupní ceny provede prodávající vystavením dobropisu. Splatnost vystaveného dobropisu bude totožná s běžnou splatností faktur vystavovaných kupujícímu a bude vyrovnán buď přímou finanční platbou, nebo zápočtem pohledávek.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést změny nebo úpravy těchto VOP. Prodávající na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.redosy.cz vždy v časovém předstihu. Prodávající je povinen vždy na webové adrese www.redosy.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP.

11.2 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

11.3 Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách.

11.4 Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů.

11.5 Smluvní strany v souladu s § 564 OZ tímto vylučují možnost změnit obsah právního jednání projevem vůle v jiné než písemné formě.

11.6 Smluvní strany, které jsou podnikateli, v souladu s § 558 odst. 2 OZ tímto vylučují přednost obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví, před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

11.7 Smluvní strany se dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.

11.8 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2015.